EURO LABOR d.o.o., Šetalište V. Gortana 38, 52470 UmagTel: +385 52 772 266 :: Mob: +385 99 3042 001 ::

01.12.2017. - POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI NA OPG-u

Cilj: Stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje na gospodarstvu u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama.

Prihvatljivi korisnici: Korisnici unutar ove podmjere su poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana.

Uvjeti prihvatljivosti: 

a) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini najmanje 1.000 eura

b) kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci

c) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

d) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu

e) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi 

f) projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

g) prihvatljivi sektori iz članka 10. moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

h) aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

Prihvatljiva ulaganja: 

a) turizam u ruralnom području

b) tradicijski obrt, umjetnički obrt uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina,

c) pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu,

d) prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda.

Vrsta potpore: bespovratna sredstva

Visina potpore: Visina potpore po korisniku iznosi 50.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u dvije rate  u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

- isplata 1. rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

- isplata druge / zadnje rate slijedi nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

Postotak doprinosa: Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Otvaranje natječaja: 13.12.2017.

Zatvaranje natječaja: 13.02.2018.

 

15.06.2017. - KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Cilj: podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Prihvatljive aktivnosti:

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. GBER)

- Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta

- Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja

B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 GBER)

- Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta

- Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

C) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti (de minimis))

- Revizija projekta

- Informiranje i vidljivost

- Priprema natječajne dokumentacije

- Usluge upravljanja projektom

Ograničenje potrošnje: Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 760.000,00 kuna. Ukupni iznos državne potpore(Uredba 651/2014 - GBER) i potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prijeći prag od 7.600.000,00 kuna.

Postotak doprinosa: Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50%.

Raspoloživa sredstva: Temeljem OPKK-a u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz EPFR-a osigurano je 38.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

03.05.2017. - CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Cilj: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih normi omogućit će se MSP-ovima da iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Ograničenja potrošnje: Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Postotak doprinosa:

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

- za mikro i malo poduzeće 85 %

- za srednje poduzeće 65 %

Raspoloživa sredstva: 38.000.000,00 kuna 

29.03.2017. - INTERNACIONALIZAACIJA POSLOVANJA MSP-ova

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju

Prihvatljiva ulaganja:

nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de,

- prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač,

- troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,

- izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH,

- sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH te

- troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Ograničenja potrošnje: 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000 kuna.

Postotak doprinosa:

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

- za mikro i malo poduzeće 85 %

- za srednje poduzeće 65 %.

Raspoloživa sredstva: 38.000.000,00 kuna.


06.03.2017. - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je 06. ožujka 2017. godine Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u programu „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.  

Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, a ukupan iznos raspoloživih bespovratnih  sredstava je 21.900.000 kuna. Natječaj je otvoren do 10. travnja 2017. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičke osobe koje su privatni iznajmljivači.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam

Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C - sigurnost

Mjera D - prepoznatljivost

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

01.02.2017. - PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2017. GODINU

Plan objave natječaja možete preuzeti na: http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

27.01.2017. - POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Vrsta doprinosa: Bespovratna sredstva

Status: otvoren od 27.01.2017. do 27.03.2017.

Mogućnost prijave: od 27.02.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura

Prihvatljiva ulaganja: unutar ove potpore prihvatljive su sve djelatnosti poljoprivredne proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi. Prihvatljive su investicije koje mogu osigurati održiv rast i razvoj malih gospodarstava, a to obuhvaća materijalnu imovinu, stoku, poljoprivredno zemljište, strojeve, opremu i sl. Sve aktivnosti moraju biti navedene u poslovnom planu.

Prihvatljivi troškovi:

1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanjapoljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva


Postotak doprinosa: intenzitet potpore izažen je kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima investicije i iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih tOgraničenja potrošnje: maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 15.000 €

21.12.2016. - 6.1.1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Operativni program: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 21.12.2016. do 24.02.2017.

Sektor: Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

Podaci o ugovarateljskom tijelu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 
Kratak opis natječaja: 
Cilj potpore je pomoći mladim poljoprivrednicima koji su se odlučili postati nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstva u daljnjem održivom razvoju poljoprivrednog gospodarstva. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 • mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.  

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u:

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
 • trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) u kojem je mladi poljoprivrednik direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.
Prihvatljive aktivnosti: 
 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU osim proizvoda ribarstva;
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
  kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. 
Stopa sufinanciranja i iznos potpore: 
 • najviše 50.000,00 eura po korisniku 
 • potpora iznosi 100%

18.10.2016. - USKORO NOVI NATJEČAJI ZA MJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

13. listopada 2016. godine Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju je najavila raspisivanje natječaja iz Programa ruralnog razvoja. 

Tipovi operacija za koje će natječaji biti raspisani su sljedeći:
– 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ – od 26. listopada (podnošenje prijava od 4. studenog) do 23. prosinca 2016. godine.
– 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – od 23. studenog (prijave od 12. prosinca) do 10. siječnja 2017. uz napomenu da će svi projekti za tip operacije 7.4.1. koji uključuju gospodarsku djelatnost (svaka djelatnost koja se sastoji od pružanja robe i usluga na tržištu) sukladno odredbama članaka 21. i 22. Pravilnika o provedbi Mjere 7, biti isključeni iz mogućnosti dodjele sredstava po ovom natječaju.
– 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ – od 04. studenog 2016. godine do 16. siječnja 2017.

Također, u drugoj polovici studenog, prema navodima Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, moguće je očekivati i raspisivanje natječaja za mjeru 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, podmjeru 3.1 „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“.

21.09.2016. - RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 

Država: Hrvatska 

Tema/sektor: Poduzetništvo, Infrastruktura 

Datum otvaranja natječaja: 15.09.2016.

Rok za prijavu: 31.12.2016.

Iznosi sredstava €: 50.789.224

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Poduzetnički inkubatori, Klasteri 

Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Poduzetnički inkubatori, Klasteri 

Svrha (Cilj):
– 
razvoj poduzetničko poslovne infrastrukture. koja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze i poduzetničkog okruženja;
– poboljšati kvalitetu poduzetničko poslovne infrastrukture i povećati broj proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom;
– poboljšati dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Predmet: ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture

Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave i Poduzetničke potporne institucije sukladno definiciji u članku 4., stavak 1, točka 2. Programa, u javnom ili privatnom vlasništvu. Prihvatljivi PPI u privatnom vlasništvu koji su mikro, mala ili srednja poduzeća (bez obziran na njihov pravni oblik) sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. PPI u javnom vlasništvu, kao i JLS/JRS, mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici sukladno Prilogu I Uredbe 651/2014. Ukoliko je prijavitelj PPI, isti prethodno predaji projektne prijave mora biti upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture – JRPI.

Prihvatljive aktivnosti:
– 
ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima;
–  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih usluga poduzetnicima.

Neprihvatljive projektne aktivnosti:
– 
ulaganje u turističku infrastrukturu
– ulaganje u infrastrukturu poduzetničkih zona i centara kompetencije
– ulaganje u istraživačko-inovacijsku infrastrukturu
– ulaganje u inovacijske klastere
– ulaganje u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje
– ulaganje u infrastrukturu za recikliranje i oporabu
– ulaganje u energetsku infrastrukturu
– ulaganje u Broadband (širokopojasnu) infrastrukturu
– ulaganje u kulturna dobra povezano s očuvanjem baštine
– ulaganje u sportsko-rekreativnu i višenamjensku infrastrukturu
– ulaganje u infrastrukturu luka i zračnih luka
– ulaganje u infrastrukturu namijenjenu unaprijed određenom korisniku.

Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 HRK dok je najveći iznos 20.000.000,00 HRK. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.

Rok dostave projektnih prijava je do 31. prosinca 2016. godine.

21.07.2016. - E - IMPULS

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: zatvoren

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviše300.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:
- malom poduzeću 65%
- mikro poduzeću 85%

19.05.2016. - KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP-a

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 17.5.2016. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Predmet: poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove:

 • priprema zemljišta
 • krčenje zemljišta
 • trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta
 • komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, ako udovoljava čl. 7 Programa potpora

2. Potpore za savjetodavne usluge mogu se dodijeliti za troškove savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti i koje nisu vezane uz stalne ili periodične aktivnosti, a uključuju troškove:

 • usluga upravljanja projektom
 • usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta
 • usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt)
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta

3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, mogu se dodijeliti za troškove nastale za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora

4. Potpore za usavršavanje se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju

5. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja, troškove vezane za implementaciju sustava grijanja i hlađenja te troškove vezani za aktivnosti promocije i vidljivosti projekta ulaganja

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za razdoblje 2014.-2020. je 867.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 300.000,00 HRK. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000,00 HRK.

Rok za ovaj trajno otvoreni Poziv počinje teći od 1. lipnja 2016. godine i traje do 31. prosinca 2016. godine.


28.04.2016. - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je 27. travnja 2016. godine Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u programu „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.  

Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, a ukupan iznos raspoloživih bespovratnih  sredstava je 23.700.000 kuna. Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2016. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičke osobe koje su privatni iznajmljivači.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam

Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C - sigurnost

Mjera D - prepoznatljivost

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

 

04.04.2016. - INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA

Operativni program: Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 01.04.2016. do 16.05.2016.

Mogućnost prijave: od 01.04.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelji: Mali i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe

Područje: Poljoprivreda

Prihvatljiva ulaganja:

A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

 1. Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina
 2. Kontrole kvalitete vina
 3. Marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

B) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

 1. Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)
 2. Kontroli kvalitete vina
 3. Marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

C) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:

 1. Naknade za arhitekte i inženjere
 2. Konzultantske naknade
 3. Studije izvedivosti
 4. Stjecanje prava na patente i licence

Neprihvatljivim aktivnostima smatraju se jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje.

Neprihvatljivim troškovima smatraju se troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, zgrada i postrojenja, PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a), sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja, bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja, kamate na dugovanja, troškovi gubitka na tečaju valute, plaćanja u gotovini, plaćanja putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju, administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika, troškovi koji nisu sastavni dio projekta, nepredviđeni troškovi, troškovi vlastitog rada, troškovi prijevoza, troškovi nabave rabljenih strojeva i opreme, troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja.

Ograničenja potrošnje: najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o veličini poduzeća:

– 1 500 000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća, te fizičke osobe (razina potpore 50%)

– 750 000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. eura (25%)

– 550 000 za velika poduzeća s više od 750 zaposlenih ili prometom većim od 200 mil. eura (24%)

10.01.2016. - POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJE OIE U PRIVATNOM SEKTORU - TURIZAM I TRGOVINA (4b2.1)

Tip natječaja: Bespovratna sredstva

Status: U najavi

Indikaativni datum objave: 31. ožujak 2016. godine. 

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, velika poduzeća

Tema/sektor: Okoliš, Energija, Poduzetništvo, Turizam 

Prihvatljive aktivnosti:
– mjere energetske učinkovitosti koje dovode do smanjenja potrošnje energije, kao što su ulaganja u obnovu objekata;
– razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u poduzećima u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), prijelaz od konvencionalnog na alternativne energije (OIE);
– provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina);
– infrastrukturna ulaganja koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću;
– aktivnosti promoviranja i savjetodavne usluge za poduzeća.

Prihvatljivi korisnici: su poduzeća uslužnog sektora (turizam i trgovina)

Ograničenja potrošnje:

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 304.000.000,00 HRK. 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznosi 1.500.000,00 HRK. 

Postotak doprinosa: Intenzitet potpore iznosi 85%.

18.11.2015. - RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

Operativni program: Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 18.11.2015. do 21.12.2015.

Mogućnost prijave: od 18.11.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe

Područje: poljoprivreda

Prihvatljiva ulaganja:

A. ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:
a) aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda
b) aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda
c) aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda

B. Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):
a) aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda
b) aktivnosti promjene potporne strukture
c) aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda
d) aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu
e) aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova
f) aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu
g) aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja

Nisu prihvatljive aktivnosti kojima se provodi jednostavna zamjena, odnosno uobičajena obnova vinograda koji su došli do kraja svog prirodnog životnog vijeka u smislu ponovne sadnje iste sorte na istoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ili svakodnevni poslovi u vinogradu.

Ograničenja potrošnje: najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 EUR

Postotak doprinosa: intenzitet potpore iznosi 50% od ukupno prihvatljivih troškova

18.11.2015. - INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA

Operativni program: Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 18.11.2015. do 21.12.2015.

Mogućnost prijave: od 21.12.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelji: mali i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe

Područje: poljoprivreda

Prihvatljiva ulaganja:

A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

 1. Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina
 2. Kontrole kvalitete vina
 3. Marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

B) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

 1. Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)
 2. Kontroli kvalitete vina
 3. Marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

C) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:

 1. Naknade za arhitekte i inženjere
 2. Konzultantske naknade
 3. Studije izvedivosti
 4. Stjecanje prava na patente i licence

Neprihvatljivim aktivnostima smatraju se jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje.

Neprihvatljivim troškovima smatraju se troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, zgrada i postrojenja, PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a), sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja, bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja, kamate na dugovanja, troškovi gubitka na tečaju valute, plaćanja u gotovini, plaćanja putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju, administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika, troškovi koji nisu sastavni dio projekta, nepredviđeni troškovi, troškovi vlastitog rada, troškovi prijevoza, troškovi nabave rabljenih strojeva i opreme, troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja.

Ograničenja potrošnje: najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o veličini poduzeća:

– 1 500 000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća, te fizičke osobe (razina potpore 50%)

– 750 000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. eura (25%)

– 550 000 za velika poduzeća s više od 750 zaposlenih ili prometom većim od 200 mil. eura (24%)

20.10.2015. - MJERA 4 "ULAGANJE U FIZIČKU IMOVINU" PODMJERA 4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Vrsta doprinosa: Bespovratna sredstva

Status: otvoren od 28.10.2015. do 30.12.2015.

Mogućnost prijave: od 28.10.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi korisnici u ovoj operaciji su sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, zadruge, trgovačka društva koja se bave preradom proizvoda iz Dodatka 1 Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva.

Prihvatljiva ulaganja: 

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima i

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi:

1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u Operaciji 4.2.1. jesu:

a) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko,

b) ulaganje u specijalizirana transportna vozila za prijevoz sirovog mlijeka s dodatnom opremom,

c) ulaganje u građenje i /ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu (mesa, jaja) s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

d) ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada I nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom I vanjskom infrastrukturom,

e) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za vino), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva s pripadajućom unutarnjom I vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje,

f) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

g) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica i uljarica s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

h) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu meda s pripadajućom unutarnjom I vanjskom infrastrukturom,

i) ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji osnovne djelatnosti,

j) ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme (uključujući tehnološku i informatičku opremu) za preradu, pakiranje, etiketiranje, skladištenje, manipulaciju,

k) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih

poljoprivrednih proizvoda,

l) troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda vezani uz ulaganje u podmjeri 4.2.,

m) ulaganje u građenje objekata te opremu za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

n) ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu za vlastite potrebe,

o) ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 01.01.2014. godine,

p) ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima.

(1) Prihvatljivi nematerijalni troškovi za Podmjeru 4.2. jesu:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa,

b) kupnja prava na patente i licence,

c) autorska prava,

d) robni žigovi i

e) ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

(2) Prihvatljivi opći troškovi za Podmjeru 4.2. jesu:

a) usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ograničenja potrošnje: 

Minimalna vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po projektu iznosi 10.000 €.

Maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5 mil. €.

Postotak doprinosa: Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

20.10.2015. - MJERA 4 "ULAGANJE U FIZIČKU IMOVINU" PODMJERA 4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Vrsta doprinosa: Bespovratna sredstva

Status: otvoren od 04.11.2015. do 15.01.2016.

Mogućnost prijave: od 04.11.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi korisnici ove operacije su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od  6.000 € za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 € za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljiva ulaganja: 

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava,

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi troškovi:

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u Operaciji 4.1.1. jesu:

a) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,

b) ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala sa pripadajućom opremom I infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,

c) ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti,

d) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda,

e) ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje poljoprivrednih proizvoda,

f) ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, radnih strojeva i opreme za primarnu proizvodnju i gospodarskih vozila,

g) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, rashlađivanje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom,

h) ulaganje u građenje i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprječavanje onečišćenja zraka sa pripadajućom opremom i infrastrukturom,

i) ulaganje u sustave za zaštitu od padalina i štetnih organizama s pripadajućom opremom I infrastrukturom,

j) ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

k) ulaganje u izgradnju i/ili obnovu i/ili opremanje sustava (infrastrukture) za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu,

l) ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

m) ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 01. siječnja 2014.godine,

n) ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima.

 (1) Prihvatljivi nematerijalni troškovi za Podmjeru 4.1. jesu:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa,

b) kupnja prava na patente i licence,

c) autorska prava,

d) robni žigovi i

e) ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

(2) Prihvatljivi opći troškovi za Podmjeru 4.1.jesu:

a) usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ograničenja potrošnje: 

Minimalna vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po projektu iznosi 5.000 €.

Maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 2 mil. €, osim za ulaganja u sektor voća i povrća, stočarstva i peradarstva do 3 mil. €.

Postotak doprinosa: Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

01.10.2015. - POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Vrsta doprinosa: Bespovratna sredstva

Status: otvoren od 05.10.2015. do 23.12.2015.

Mogućnost prijave: od 05.10.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe koje su u trenutku podnošenja prijave starije od 18 i mlađe od 40 godina koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura, posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo kao nositelji poljoprivrednog gospodarstava, koji:su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora ili u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva za koji se traži potpora. 

Prihvatljiva ulaganja: Unutar ove potpore prihvatljive su sve djelatnosti poljoprivredne proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi. Start–up potpora može pokrivati kupnju vlasničkih prava, stoke, materijalne imovine, strojeva, kupnju ili najma poljoprivrednog zemljišta i sl. 

Prihvatljivi troškovi:

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg I višegodišnjeg bilja, sjemena I sadnog materijala
 • kupnja, građenje I/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora I objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku I unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje I/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika osim proizvoda ribarstva
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva I opreme
 • podizanje novih I/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje I poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje I/ili opremanje objekata za prodaju I prezentaciju vlastitih poljopivrednih proizvoda uključujući I troškove promidžbe vlastitih poljopivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih  znanja I sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje I prerade proizvoda
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Ograničenja potrošnje: maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 50.000 €

Postotak doprinosa: intenzitet potpore izažen je kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima investicije i iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova

18.09.2015. - PODUZETNIČKI IMPULS 2015: REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA - 2. KRUG

Vrsta doprinosa: bespovratna sredstva

Status: otvoren: od 28.09.2015. do 19.10.2015.

Mogućnost prijave: od 28.09.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva

Prijavitelji: mikro i mali poduzetnici, registrirani prema odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 za sva područja (osim A - poljoprivrede, šumarstva I ribarstva; I - djelatnosti pripreme I usluživanje hrane I pića; R - djelatnosti kockanja I klađenja; C i G djelatnosti proizvodnje I prodaje kruha I peciva)

Prihvatljiva ulaganja: uređenje I opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu, prilagodba, prenamjena I proširenje poslovnog prostora, prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Prhvatljivi troškovi: svi troškovi uređenja I opremanja poslovnog prostora, svi troškovi prilagodbe, prenamjene I proširenja poslovnog prostora, troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Neprihvatljivi troškovi: troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na Javni poziv, porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, nabava rabljene opreme, najam opreme, nabava/najam vozila, carinske I uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike I sl.), troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja, potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

Ograničenja potrošnje: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je ukupno 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore je ukupno 50.000,00 kuna.

Postotak doprinosa: za Podnositelje prijava koji su mikro i mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga

Raspoloživa sredstva: 4.437.500,00 kune

25.08.2015. - PROGRAM RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI

Vrsta doprinosa: bespovratna sredstva

Status: otvoren od 06.08.2015. do 21.09.2015.

Mogućnost prijave: od 06.08.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Regija: Hrvatska

Prijavitelji: predlagatelji projekata su subjekti javnog sektora:

 • jedinice područne (regionaalne) samouprave - županije
 • jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine
 • javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima prirode
Predmet financiranja:
 • plaže
 • centri za posjetitelje/interpretacijski centri
 • javna cikloturistička infrastruktura
 • objekti turističke infrastrukture kojima upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima
 • projekti javne turističke infrastrukture sufinancirani sredstvima iz Fonda za razvoj turizma kroz programe Ministarstva turizma u 2013. i 2014. godini - nastavak
Prihvatljivi troškovi: 
 • troškovi izrade projektne dokumentacije;

 • troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture;

 • porez na dodanu vrijednost uz dostavljenu izjavu o PDV-u.

Neprihvatljivi troškovi:

 • projekti koji nisu u skladu sa postojećom prostorno-planskom dokumentacijom ili pozitivnim propisima RH;

 • nejasni projekti (ako u priloženoj dokumentaciji nisu jasni ciljevi, namjena, turistička valorizacija) i projekti koji nisu sukladni Programu;

 • projekti koji nemaju riješen vlasnički, drugi stvarno-pravni status ili nadležnost prema prostoru i objektu gdje će se realizirati predloženi projekt;

 • projekti podnositelja zahtjeva kod kojih postoji porezni dug prema državi.


Ograničenja potrošnje: Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 2.000.000,00 kn.


Postotak doprinosa: Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta.

13.07.2015. - PODUZETNIČKI IMPULS 2015: JAČANJE KONKURETNOSTI USLUŽNIH DJELATNOSTI

Vrsta doprinosa: bespovratna sredstva

Status: otvoren: od 06.07.2015. do 03.08.2015.

Mogućnost prijave: od 20.07.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva

Prijavitelji: mikro poduzetnici, registrirani prema odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 za područja:

 • E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-39
 • Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila)
 • Područje I (Ugostiteljski objekti iz skupine: Hoteli, Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj i Restorani)
 • J (Informacije i komunikacije)
 • N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti)
 • P (Obrazovanje)
 • Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi)
 • S (Ostale uslužne djelatnosti)

Prihvatljiva ulaganja:

Za osnovne projektne aktivnosti:

1)Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti

2)Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

3)Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja)

Za dodatne projektne aktivnosti (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, max. do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):

1)Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

2)Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

3)Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

4)Stručno osposobljavanje i obrazovanje

5)Marketinške aktivnosti

6)Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Prhvatljivi troškovi (troškovi prije podnošenja prijave na natječaj nisu prihvatljivi):

Za osnovne projektne aktivnosti:

1)Troškovi vezani uz nabavuo preme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalne opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

2)Troškovi vezani uz nabavu računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa

3)Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa te troškovi osoblja zaposlenih na aktivnostima razvoja

Za dodatne projektne aktivnosti:

1)Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom– potrebno priložiti i vlasnički list kao dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

2)Troškovi vezani uz zaštitu intelektualnog vlasništva

3)Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete

4)Troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje

5)Troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima (u slučaju smještaja prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice, trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva (u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)), kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izradui ažuriranje mrežne stranice i izradu promidžbenog materijala

6)Troškovi vezani uz čuvanje djece Podnositelja prijave u većinskom vlasništvu žene (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) u vremenu trajanja projekta

Ograničenja potrošnje: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je ukupno 30.000,00 kuna, a najviši iznos potpore je ukupno 200.000,00 kuna.

Postotak doprinosa: za podnositelje prijave  intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 75% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Raspoloživa sredstva: 5.000.000,00 kuna

13.07.2015. - PODUZETNIČKI IMPULS 2015: JAČANJE KONKURETNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Vrsta doprinosa: bespovratna sredstva

Status: otvoren: od 06.07.2015. do 03.08.2015.

Mogućnost prijave: od 20.07.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva

Prijavitelji: mikro i mali poduzetnici, registrirani prema odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32

Prihvatljiva ulaganja:

Za osnovne projektne aktivnosti:

1) Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti

2) Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta

3) Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju

4) Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa uređenje I opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu, prilagodba, prenamjena I proširenje poslovnog prostora, prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Za dodatne projektne aktivnosti (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, max. do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):

1) Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju - nabava opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30 KW (proizvodnja topline)

2) Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

3) Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

4) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

5) Stručno osposobljavanje i obrazovanje

6) Marketinške aktivnosti

7) Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Prhvatljivi troškovi (troškovi prije podnošenja prijave na natječaj nisu prihvatljivi):

Za osnovne projektne aktivnosti:

1) Troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti i ostali troškovi namijenjeni povećanju proizvodnih kapaciteta te ekološki prihvatljivijoj i energetski učinkovitijoj proizvodnji

2) Troškovi vezani uz nabavu računalne opreme, računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

Za dodatne projektne aktivnosti:

1) Troškovi nabave i stavljanja u funkciju opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30KW (proizvodnja topline)

2) Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom – potrebno priložiti i vlasnički list kao dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

3) Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete

4) Troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje

5) Troškovi vezani uz zaštitu intelektualnog vlasništva

6) Troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima (u slučaju smještaja prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice,trošak prijevoza automobilom 2kn/km ilitrošak karte za ostala prijevozna sredstva (u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)), kreiranjebrenda, dizajniranje proizvoda, izradui ažuriranje mrežne stranice i izradu promidžbenog materijala

7) Troškovi vezani uz čuvanje djece Podnositelja prijave u većinskom vlasništvu žene (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) u vremenu trajanja projekta

Ograničenja potrošnje: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je ukupno 50.000,00 kuna, a najviši iznos potpore je ukupno 400.000,00 kuna.

Postotak doprinosa: za Podnositelje prijava koji su mikro poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 75% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Za Podnositelje prijava koji su mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 50% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Raspoloživa sredstva: 8.375.000,00 kuna

01.07.2015. - INFO EURO POINT

INFO EURO POINT

 Ulaskom u punopravno članstvo Europske Unije Republika Hrvatska je postala korisnik sredstava iz europskih fondova. Sredstva iz EU fondova zapravo su novac poreznih obveznika Europske unije, stoga se ta sredstva dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. U praksi to znači da se financiraju oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini. 
 
Kako bismo mještane Tara-Vabrige i ostale zainteresirane građane informirali o EU fondovima, Općina Tar – Vabriga- Torre-Abrega, u suradnji s konzultantskom tvrtkom Euro Labor d.o.o. iz Umaga, poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na individualnom savjetovanju pod nazivom INFO EURO POINT koji će se održati u svrhu informiranja o mogućnostima EU fondova i načinu njihova najboljeg iskorištenja. Savjetovanja će započeti u srijedu 15. srpnja 2015. godine, u trajanju od 2 sata s početkom u 8.30h u prostorijama dvorane u poslovnoj zgradi Dopolavoro (Vabriga). 
 
INFO EURO POINT karakterizira individualni i posvećeni pristup svakom pojedinom korisniku i svakom pojedinom projektu, a održavati će se svake srijede od 8.30h do 10.30h. O eventualnim promjenama termina biti ćete pravovremeno obavješteni. 
 
Vidimo se!

18.05.2015. - RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

Operativni program: Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 12.05.2015. do 12.06.2015.

Mogućnost prijave: od 12.05.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe

Područje: poljoprivreda

Prihvatljiva ulaganja:

A. ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:
a) aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda
b) aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda
c) aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda

B. Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):
a) aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda
b) aktivnosti promjene potporne strukture
c) aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda
d) aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu
e) aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova
f) aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu
g) aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja

Nisu prihvatljive aktivnosti kojima se provodi jednostavna zamjena, odnosno uobičajena obnova vinograda koji su došli do kraja svog prirodnog životnog vijeka u smislu ponovne sadnje iste sorte na istoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ili svakodnevni poslovi u vinogradu.

Ograničenja potrošnje: najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 EUR

Postotak doprinosa: intenzitet potpore iznosi 50% od ukupno prihvatljivih troškova

18.05.2015. - INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA

Operativni program: Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 12.05.2015. do 12.06.2015.

Mogućnost prijave: od 12.05.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelji: mali i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe

Područje: poljoprivreda

Prihvatljiva ulaganja:

A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

 1. Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina
 2. Kontrole kvalitete vina
 3. Marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

B) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

 1. Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)
 2. Kontroli kvalitete vina
 3. Marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

C) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:

 1. Naknade za arhitekte i inženjere
 2. Konzultantske naknade
 3. Studije izvedivosti
 4. Stjecanje prava na patente i licence

Neprihvatljivim aktivnostima smatraju se jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje.

Neprihvatljivim troškovima smatraju se troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, zgrada i postrojenja, PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a), sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja, bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja, kamate na dugovanja, troškovi gubitka na tečaju valute, plaćanja u gotovini, plaćanja putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju, administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika, troškovi koji nisu sastavni dio projekta, nepredviđeni troškovi, troškovi vlastitog rada, troškovi prijevoza, troškovi nabave rabljenih strojeva i opreme, troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja.

Ograničenja potrošnje: najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o veličini poduzeća:

– 1 500 000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća, te fizičke osobe (razina potpore 50%)

– 750 000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. eura (25%)

– 550 000 za velika poduzeća s više od 750 zaposlenih ili prometom većim od 200 mil. eura (24%)

 

08.05.2015. - PODUZETNIČKI IMPULS 2015: REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA - 1. KRUG

Vrsta doprinosa: bespovratna sredstva

Status: otvoren: od 07.05.2015. do 23.06.2015.

Mogućnost prijave: od 21.05.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva

Prijavitelji: mikro i mali poduzetnici, registrirani prema odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 za sva područja (osim A - poljoprivrede, šumarstva I ribarstva; I - djelatnosti pripreme I usluživanje hrane I pića; R - djelatnosti kockanja I klađenja; C i G djelatnosti proizvodnje I prodaje kruha I peciva)

Prihvatljiva ulaganja: uređenje I opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu, prilagodba, prenamjena I proširenje poslovnog prostora, prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Prhvatljivi troškovi: svi troškovi uređenja I opremanja poslovnog prostora, svi troškovi prilagodbe, prenamjene I proširenja poslovnog prostora, troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Neprihvatljivi troškovi: troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na Javni poziv, porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, nabava rabljene opreme, najam opreme, nabava/najam vozila, carinske I uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike I sl.), troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja, potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

Ograničenja potrošnje: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je ukupno 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore je ukupno 50.000,00 kuna.

Postotak doprinosa: za Podnositelje prijava koji su mikro i mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga

Raspoloživa sredstva: 2.812.500,00 kuna

 

06.05.2015. - POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Vrsta doprinosa: Bespovratna sredstva

Status: otvoren od 27.04.2015. do 12.07.2015.

Mogućnost prijave: od 12.05.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura

Prihvatljiva ulaganja: unutar ove potpore prihvatljive su sve djelatnosti poljoprivredne proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi. Prihvatljive su investicije koje mogu osigurati održiv rast i razvoj malih gospodarstava, a to obuhvaća materijalnu imovinu, stoku, poljoprivredno zemljište, strojeve, opremu i sl. Sve aktivnosti moraju biti navedene u poslovnom planu.

Prihvatljivi troškovi:

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg I višegodišnjeg bilja, sjemena I sadnog materijala

 • kupnja, građenje I/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora I objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku I unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje I/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika osim proizvoda ribarstva

 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva I opreme

 • podizanje novih I/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

 • uređenje I poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

 • građenje I/ili opremanje objekata za prodaju I prezentaciju vlastitih poljopivrednih proizvoda uključujući I troškove promidžbe vlastitih poljopivrednih proizvoda

 • stjecanje potrebnih stručnih znanja I sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje I prerade proizvoda

 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Ograničenja potrošnje: maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 15.000 €

Postotak doprinosa: intenzitet potpore izažen je kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima investicije i iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova

21.04.2015 - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Proizvodnja

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Mogućnost prijave: od 11.05.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prihvatljiva ulaganja: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje

Ograničenja potrošnje: najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna, a najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna. 

Postotak doprinosa: intenzitet regionalne potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike I 45% za mikro I male poduzetnike


27.04.2015 - Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti turističke destinacije i MSP kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: predviđena objava natječaja za 30.06.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prihvatljiva ulaganja: ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina; ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI (kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel); specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora; savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora; sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora 

Ograničenja potrošnje: najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000 kuna, a najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu ne može prijeći prag od 10.000.000 kuna

Postotak doprinosa: intenzitet regionalne potpore iznosi 40%

21.04.2015 - Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Opremanje

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Mogućnost prijave: od 11.05.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Prihvatljiva ulaganja: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje

Ograničenja potrošnje: najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, a najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna

Postotak doprinosa: intenzitet regionalne potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike I 45% za mikro I male poduzetnike