EURO LABOR d.o.o., Šetalište V. Gortana 38, 52470 UmagTel: +385 52 772 266 :: Mob: +385 99 3042 001 ::
 • background
 • background
 • background
 • background

SUBVENCIONIRANA FINANCIRANJA I EUROPSKI FONDOVI

Euro Labor d.o.o. se bavi provedbom i istaživanjem projekata za razvoj i inovaciju poduzeća, koristeći dodjelu bespovratnih sredstava, prateći tvrtku klijenta s ciljem dobivanja sredstava koje nudi Europska Unija, putem:

 • konstantnog monitoringa olakšica i sredstava regionalnog, nacionalnog i europskog karaktera
 • podrška tijekom dobivanja olakšica: Analiza izvodljivosti
 • podnošenje prijave, upravljanje odnosima sa voditeljem subjekta
 • izvješće o nastlim i sufinanciranim izdacima

Europska Komisija je identificirala glavne strateške linije na kojima djelovati, uz korištenje europskih fondova, za ostvarivanje ciljeva Europa 2020:

 • zaposlenost: rast od 75% stope zaposlenosti (za dob između 20-64 godina)
 • istraživanje i razvoj: povećana ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije od 3% BDP-a EU-a (javni i privatni)
 • klimatske promjene i energija: smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% (ili čak 30% ako uvjeti dopuštaju) u odnosu na 1990.; 20% potrebne energije iz obnovljivih izvora
 • obrazovanje: smanjenje prekinutih školovanja ispod 10%; porast za 40% 30-34 godišnjaka sa fakultetskim obrazovanjem
 • borba protiv siromaštva: barem 20 milijuna manje osoba u opasnosti od ili u situaciji siromaštva i marginalizacije

 

01.12.2017. - POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI NA OPG-u

Cilj: Stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje na gospodarstvu u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama.

Prihvatljivi korisnici: Korisnici unutar ove podmjere su poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana.

Uvjeti prihvatljivosti: 

a) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini najmanje 1.000 eura

b) kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci

c) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

d) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu

e) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi 

f) projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

g) prihvatljivi sektori iz članka 10. moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

h) aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

Prihvatljiva ulaganja: 

a) turizam u ruralnom području

b) tradicijski obrt, umjetnički obrt uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina,

c) pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu,

d) prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda.

Vrsta potpore: bespovratna sredstva

Visina potpore: Visina potpore po korisniku iznosi 50.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u dvije rate  u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

- isplata 1. rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

- isplata druge / zadnje rate slijedi nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

Postotak doprinosa: Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Otvaranje natječaja: 13.12.2017.

Zatvaranje natječaja: 13.02.2018.

 

15.06.2017. - KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Cilj: podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Prihvatljive aktivnosti:

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. GBER)

- Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta

- Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja

B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 GBER)

- Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta

- Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

C) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti (de minimis))

- Revizija projekta

- Informiranje i vidljivost

- Priprema natječajne dokumentacije

- Usluge upravljanja projektom

Ograničenje potrošnje: Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 760.000,00 kuna. Ukupni iznos državne potpore(Uredba 651/2014 - GBER) i potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prijeći prag od 7.600.000,00 kuna.

Postotak doprinosa: Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50%.

Raspoloživa sredstva: Temeljem OPKK-a u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz EPFR-a osigurano je 38.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

03.05.2017. - CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Cilj: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih normi omogućit će se MSP-ovima da iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Ograničenja potrošnje: Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Postotak doprinosa:

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

- za mikro i malo poduzeće 85 %

- za srednje poduzeće 65 %

Raspoloživa sredstva: 38.000.000,00 kuna 

29.03.2017. - INTERNACIONALIZAACIJA POSLOVANJA MSP-ova

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju

Prihvatljiva ulaganja:

nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de,

- prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač,

- troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,

- izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH,

- sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH te

- troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Ograničenja potrošnje: 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000 kuna.

Postotak doprinosa:

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

- za mikro i malo poduzeće 85 %

- za srednje poduzeće 65 %.

Raspoloživa sredstva: 38.000.000,00 kuna.


06.03.2017. - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je 06. ožujka 2017. godine Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u programu „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.  

Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, a ukupan iznos raspoloživih bespovratnih  sredstava je 21.900.000 kuna. Natječaj je otvoren do 10. travnja 2017. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičke osobe koje su privatni iznajmljivači.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam

Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C - sigurnost

Mjera D - prepoznatljivost

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.hr).